Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej  Szkoły Podstawowej im. gen. L. Okulickiego w Okulicach jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła  powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji Szkoła powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, Wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez  Szkołę postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Złożenie wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Publicznej  Szkoły Podstawowej im. gen. L. Okulickiego w Okulicachpoprzez:

  • przesłanie pocztą na adres: Okulice 51, 32-712 Bratucice,
  • złożenie osobiście w Placówce Szkoły,
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkola@pspokulice.szkolnastrona.pl.

 

Metryczka

Wytworzono:2022-11-26 19:24przez: Administrator sscmc
Opublikowano:2022-11-26 19:24przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach
Odwiedziny:383

  • Brak wpisów.