RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. L. Okulickiego w Okulicach z siedzibą: Okulice 51, 32-712 Bratucice, email: pspokulice@xl.wp.pl tel. 14 6120975.

 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@velven.pl , tel. 788 353 115.

 

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 

 • dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeń odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO,

 

 • dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO,

 

 • wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu promocji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez  szkołę w mediach oraz  na stronie internetowej  szkoły http://pspokulice.szkolnastrona.pl na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  c  Ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  z  dnia  27  kwietnia 2016  r.  – RODO,

 

 • dane osobowe osoby niebędącej rodzicem, a uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO,

 

 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

 

 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

 

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 

4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym min.: Ministerstwo Edukacji narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Rzezawa, GOPS w Rzezawie, PPP, Sąd, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkoły.

 

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

6. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 

 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 

 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 

 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

 

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.